CFSv2 forecast seasonal Prec anomalies

ICs: 20170125 - 20170204

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017