CFSv2 forecast seasonal Prec anomalies

ICs: 20160201 - 20160211

MAM 2016
JJA 2016
AMJ 2016
JAS 2016
MJJ 2016
ASO 2016