CFSv2 forecast seasonal SST anomalies

ICs: 20150129 - 20150208

MAM 2015
JJA 2015
AMJ 2015
JAS 2015
MJJ 2015
ASO 2015