CFSv2 forecast seasonal z200 anomalies

ICs: 20160203 - 20160213

MAM 2016
JJA 2016
AMJ 2016
JAS 2016
MJJ 2016
ASO 2016