CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20170124 - 20170203

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017