CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20161226 - 20170105

FMA 2017
MJJ 2017
MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017