CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20170214 - 20170224

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017