CFSv2 forecast seasonal Prec anomalies

ICs: 20120214 - 20120224

MAM 2012
JJA 2012
AMJ 2012
JAS 2012
MJJ 2012
ASO 2012