CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20120321 - 20120331

AMJ 2012
JAS 2012
MJJ 2012
ASO 2012
JJA 2012
SON 2012