CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20130121 - 20130131

FMA 2013
MJJ 2013
MAM 2013
JJA 2013
AMJ 2013
JAS 2013