CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20130311 - 20130321

AMJ 2013
JAS 2013
MJJ 2013
ASO 2013
JJA 2013
SON 2013