CFSv2 forecast monthly z200 anomalies with skill mask

ICs: 20131011 - 20131021

Nov 2013
 2014
Dec 2013
 2014
 2014
 2014