CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20140131 - 20140210

FMA 2014
MJJ 2014
MAM 2014
JJA 2014
AMJ 2014
JAS 2014