CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20140208 - 20140218

MAM 2014
JJA 2014
AMJ 2014
JAS 2014
MJJ 2014
ASO 2014