CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20140228 - 20140310

MAM 2014
JJA 2014
AMJ 2014
JAS 2014
MJJ 2014
ASO 2014