CFSv2 forecast seasonal T850 anomalies

ICs: 20160219 - 20160229

MAM 2016
JJA 2016
AMJ 2016
JAS 2016
MJJ 2016
ASO 2016