CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20170228 - 20170310

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017