CFSv2 forecast seasonal z200 anomalies

ICs: 20170208 - 20170218

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017