CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20180129 - 20180208

MAM 2018
JJA 2018
AMJ 2018
JAS 2018
MJJ 2018
ASO 2018