CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20150220 - 20150302

MAM 2015
JJA 2015
AMJ 2015
JAS 2015
MJJ 2015
ASO 2015