CFSv2 forecast seasonal SST anomalies

ICs: 20170202 - 20170212

MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017