CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20160112 - 20160122

MAM 2016
JJA 2016
AMJ 2016
JAS 2016
MJJ 2016
ASO 2016