CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20161215 - 20161225

FMA 2017
MJJ 2017
MAM 2017
JJA 2017
AMJ 2017
JAS 2017