CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20150222 - 20150304

MAM 2015
JJA 2015
AMJ 2015
JAS 2015
MJJ 2015
ASO 2015