CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20170316 - 20170326

AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017
JJA 2017
SON 2017