CFSv2 forecast seasonal SM anomalies

ICs: 20150206 - 20150216

MAM 2015
JJA 2015
AMJ 2015
JAS 2015
MJJ 2015
ASO 2015