CFSv2 forecast seasonal T850 anomalies

ICs: 20150223 - 20150305

MAM 2015
JJA 2015
AMJ 2015
JAS 2015
MJJ 2015
ASO 2015