CFSv2 forecast seasonal SST anomalies

ICs: 20240213 - 20240222

MAM 2024
JJA 2024
AMJ 2024
JAS 2024
MJJ 2024
ASO 2024