CFSv2 forecast seasonal Prec anomalies

ICs: 20190202 - 20190212

MAM 2019
JJA 2019
AMJ 2019
JAS 2019
MJJ 2019
ASO 2019