CFSv2 forecast seasonal SM anomalies

ICs: 20210111 - 20210120

FMA 2021
MJJ 2021
MAM 2021
JJA 2021
AMJ 2021
JAS 2021