CFSv2 forecast seasonal T2m anomalies

ICs: 20210301 - 20210310

MAM 2021
JJA 2021
AMJ 2021
JAS 2021
MJJ 2021
ASO 2021